تهران کونیکا ارائه دهنده بلت فیوزینگ اصلی کونیکا مینولتا

konicaminolta

بلت فیوزینگ دستگاه کونیکامینولتا

جهت مصرف دردستگاههای

c451-c452-c552 konicaminlta

قطعه فوق ساخت کره میباشد

 

 در دو مدل موجود می باشد

قیمت 5.500.000 ریال 

7.500.000 ریال