تونر کونیکا مینولتا 7000

5,700,000 تومان

جهت مصرف در دستگاههای مدل 7000-6000 کونیکا مینولتا میباشد.